en

CONDIŢII GENERALE DE LIVRARE, PLATĂ ŞI COMUNICĂRI

I. PREVEDERI GENERALE

1. SC OQEMA RO SRL va deservi Beneficiarii ei în termenii acestor Condiţii generale de livrare (CGL) pentru toate comenzile şi contractele de vânzare-cumpărare încheiate, aceste condiții generale de livrare constituind anexa la contractele de vânzare-cumpărare. De asemenea OQEMA RO SRL va livra marfa cu respectarea acestor condiții generale de livrare chiar şi în lipsa clauzelor contractuale scrise separat, chiar dacă Beneficiarul nu a confirmat sau a semnat aceste condiţii şi dacă nu a făcut nici o notificare referitoare la vreo discordanţă. Semnarea avizului de însoţire a mărfii, a CMR-ului sau a facturii emise şipreluarea mărfii înseamnă acceptarea prezentelor condiţii.

2. Condițiile generale de livrare sunt accesibile, general aplicabile și pot fi descărcate de pe pagina web al OQEMA RO SRL, www.oqema.ro sau pot fi transmise la solicitare.

3. În raportul juridic intervenit în prezentele condiții, OQEMA RO SRL procedează în calitate de Furnizor, în timp ce celălalt subiect al raportului juridic este Beneficiarul, utilizând în același sens și noțiunea de Cumpărător.

4. În cazul în care există discrepanţe între clauzele Contractului şi Condiţiile Generale, prevederile Contractului vor prevala, celelalte clauze ale Condiţiilor Generale rămân în continuare valabile.

5. Vânzătorul nu are obligaţia de a îndeplini acele cerinţe ale Cumpărătorului, care sunt contrare legilor sau regulamentelor în vigoare.

II. OFERTA, COMANDA SI ACCEPTAREA ACESTORA

1. Ofertele transmise de către Vânzător sunt fără obligaţii. Vânzătorul recunoaşte obligaţia de livrare, predare a mărfii numai în cazul în care a confirmat în scris comanda Cumpărătorului.

2. Cantităţile ofertate sunt aproximative. În cazul bunurilor livrate în autocisterne, se acceptă o toleranţă de cantitate de +/- 10% faţă de cantitatea ofertată de Vânzător şi comandată de Cumpărător.

3. În cazul în care între data la care s-a convenit preţul şi data stabilită pentru predarea bunului au intervenit modificări substanţiale la preţurile materiilor prime sau ale utilităţilor, la nivelul salariilor sau alte condiţii economice şi sociale care au influenţat şi pot să influenţeze în mod substanţial calculaţia de preţ, părţile sunt obligaţi să convină o adaptare a preţurilor.

4. Este interzisă transmiterea către terţi a documentelor privind oferte ale Vânzătorului.

5. Cumpărătorul trimite comanda care conţine condiţiile specifice ale actului comercial, aşa cum este denumirea, cantitatea, calitatea, preţul produsului, ambalarea, condiţiile de livrare şi condiţiile de plată.

6. Comanda se poate trimite vânzătorului pe fax sau e-mail.

7. Vânzătorul confirmă în scris (fax, e-mail) Comanda făcută de către Beneficiar sau contractual semnat de acesta. Confirmarea se poate face prin semnarea contractului/ comenzii trimise de către Beneficiar sau prin „Confirmarea” eliberată de către OQEMA RO SRL.

8. În cazul în care comanda produselor se efectuează verbal sau telefonic, comanda se consideră acceptată doar dupa confirmarea acesteia în scris de către Vânzător. Dacă, în termen de 24 de ore de la primirea confirmării comenzii Cumpărătorul nu-şi exprimă obiecţia privind conţinutul acesteia, confirmarea se consideră acceptată tacit de către Cumpărător, cu toate conditiile mentionate.

9. Refuzul oricărei comenzi se face în scris, neîntârziat de către ambele părţi, în caz contrar comanda va fi confirmată în întregime după expirarea unei perioade de 2 zile lucrătoare,

calculate de la data primirii comenzii.

10. Vânzătorul are dreptul sa amâne livrarea acestor comenzi, care au ca precondiţie de executare prezentarea de către Cumpărător a unei autorizaţii – care reprezintă condiţia achiziţionării produsului – emisă de autorităţi (de ex. autorizaţie pentru produse supuse accizării, de prelucrare, depozitare, declaraţie de utilizator final etc.), până în momentul dobândirii documentului solicitat.

11. Comanda va cuprinde în mod obligatoriu:

 • datele de identificare ale Cumpărătorului, indicarea numărului de contract ca bază legală a comenzii;
 • denumirea completă a produsului;
 • cantitatea solicitată;
 • prețul mărfii;
 • data lansării comenzii;
 • data stabilită de comun acord pentru preluarea/ livrarea mărfii;
 • paritate în conformitate cu INCOTERMS 2020;
 • în cazul în care se solicită transport indicarea adresei de livrare;
 • modalitate şi termen de plată;
 • ambalaj solicitat;
 • semnătura şi ştampila cumpărătorului.

12. Prețurile și cantitățile prevăzute în comanda confirmată nu mai pot fi contestate ulterior. De asemenea cantitățile de marfă înscrise în CMR/ Aviz de însoţire a mărfii și care corespund cu comanda confirmată nu mai pot fi contestate sau refuzate de către Cumpărător după livrare.

13. În cazul renunţării în totalitate sau parţial la produsele contractate, cumpărătorul datorează vânzătorului daune compensatorii reprezentând 0,1 % din preţul produselor la care renunţă.

III. PREŢUL ŞI PLATA

1. Preţul produselor va fi stabilit pentru fiecare produs și pentru fiecare poziţie înainte de livrare prin negocierea părţilor pe baza cererii şi ofertei. Prețul produselor va fi stabilit prin comandă și confirmarea comenzii.

2. În sistemul de determinare al preţurilor la OQEMA RO SRL, preţurile de valorificare sunt revizuite şi stabilite lunar, însă în cazul în care situaţia pieţei face întemeiată, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de revizuire şi stabilire a preţurilor şi pe parcursul lunii. Societatea nu trimite automat notificări partenerilor săi cu privire la preţurile de valorificare şi modificările de preţ.

3. Prețul produsului se înțelege FCA depozit Vânzător/ CPT depozit Cumpărător, în conformitate cu INCOTERMS 2020.

4. Societatea poate să stabilească preţurile atât în lei, cât şi în euro. În cazul convenirii în euro, plata se va face în lei, la cursul BNR+1,5% din ziua livrării.

5. În cazul în care plata se face prin virament bancar: termenul de plată este cel stabilit în comandă sau în confirmare. Data de început pentru calculul termenului de graţie îl constituie întotdeauna data de livrare a mărfii, indiferent de data emiterii facturii şi primirii acesteia.

6. Cumpărătorul are obligaţia de a efectua plata preţului produselor după primirea şi recepţia acestora, în termenele şi în condiţiile prevăzute pe factura, prin:

 • filă CEC
 • ordin de plată
 • bilet la ordin

7. Vânzătorul îşi rezervă dreptul să refuze predarea bunurilor în cazul în care Cumpărătorul nu prezintă dovada valabilă a plăţii preţului, prin aceasta înţelegându-se fie un ordin de plată vizat de banca plătitoare, fie un alt instrument de plată (CEC, BO) de asemenea confirmate de banca plătitoare.

8. În cazul plăţii cu întârziere de către Cumpărător OQEMA RO SRL va calcula o penalitate de 0,05% din valoarea totală a facturii pentru fiecare zi de întârziere. Data de început pentru calculul dobânzii de întârziere îl constituie prima zi următoare împlinirii termenului de plată conform facturii emise. Dacă Beneficiarul plăteşte cu întârziere sau nu achită integral valoarea integrală a facturii, OQEMA RO SRL este îndreptăţit să bonifice plata înregistrată pentru factura cu termenul de plată cel mai vechi.

9. În cazul întârzierii de plată, toate rabaturile, discount-urile, ratele şi celelalte reduceri acordate pentru livrarea respectivă se consideră revocate. În situaţia în care Cumpărătorul nu-şi onorează obligaţiile de plată, îndeosebi în cazul în care intră în incapacitate de plată sau când un CEC nu este acoperit, ori dacă devin cunoscute alte împrejurări care pun sub semnul întrebării solvabilitatea Cumpărătorului, Vânzătorul este îndreptăţit să pretindă plata imediată a întregii creanţe, chiar dacă a acceptat CEC/ BO; de asemenea, acesta are dreptul de a solicita plata în avans sau constituirea de garanţii; în plus, el poate reţine sau refuza

integral sau în parte alte livrări în cadrul aceluiaşi contract sau având la bază contracte diferite şi poate solicita plata în avans a livrărilor.

10. Dacă Beneficiarul întârzie cu plata facturilor livrărilor regulate de marfă, OQEMA RO SRL este îndreptăţită să sisteze livrările – fără nici o consecinţă juridică – până la data, lacare Beneficiarul va achita integral toate datoriile restante.

11. Cumpărătorul se obligă să comunice în scris vânzătorului în termen de 5 (cinci) zile modificarea contului sau alte date legate de plata produselor.

12. Garanție: la comenzile mari, Cumpărătorul poate solicita cu titlu de garanție: CEC sau Bilet la Ordin pe baza unui proces verbal.

13. În cazul majorării taxelor de transport, a taxelor vamale, impozitelor sau a preţului pe care Vânzătorul îl plăteşte la achiziţionarea de la terţi, preţurile Vânzătorului vor fi modificate imediat şi proporţional cu acestea. Respectivele schimbări de preţ vor fi communicate Cumpărătorului prin fax sau electronic printr-o înştiinţare în scris ce specifică aceste aspecte. Modificările de preţ vor intra în vigoare conform celor comunicate prin aceste înştiinţări ale Vânzătorului către Cumpărător.

14. În cazul În care aceste modificări intervin după încheierea Contractului, Cumpărătorul are obligaţia să comunice Vânzătorului în termen de 2 zile lucrătoare de la notificarea scrisă primită de la acesta, dacă preţul majorat este acceptabil și să solicite livrarea Produselor. În cazul în care Cumpărătorul declară că nu acceptă modificarea preţului, Contractul se considera rezoluţionat de drept, încetează orice obligaţie din Partea Vânzătorului fără ca acesta să fie obligat la orice fel de despăgubiri. În cazul în care Cumpărătorul nu răspunde Vânzătorului în termenul prevăzut anterior se consideră că a acceptat în mod tacit preţul majorat.

15. În cazul modificărilor menţionate mai sus, Vânzătorul nu va putea fi tras la răspundere de către Cumpărător în nici un fel, cu privire la pierderile suferite sau beneficiul nerealizat de Cumpărător în urma unei astfel de modificări a preţurilor Produselor.

IV. LIVRAREA, TRANSPORTUL, AMBALAJUL

1. OQEMA RO SRL livrează produsele Cumpărătorului fie direct de la producător, fie de la depozitul folosit de Societate. Transportul – în cazul unei înţelegeri separate în acest sens – se poate efectua şi de Cumpărător.

2. Părţile convin separat cu privire la data şi modalitatea exactă a transportului în comanda confirmată.

3. Din depozit, OQEMA RO SRL pune la dispoziţia transportatorului marfa – în cazul transportului organizat de Cumpărător – atunci, dacă mijlocul de transport corespunde cerinţelor prescrise de legislaţie, respectiv de Reglemantările ADR (dacă este cazul). Întârzierile de livrare şi eventualele cheltuieli apărute datorate acestui fapt cad în sarcinaCumpărătorului, în asemenea cazuri OQEMA RO SRL nu-şi asumă nici o responsabilitate.

4. Din momentul punerii la dispoziţie de către Vânzător a Produselor, Cumpărătorul are obligaţia să asigure manipularea şi depozitarea sigură a acestora, astfel încât acestea să nu producă daune mediului înconjurător, bunurilor sau persoanelor care intră în contact cu Produsele. Pentru orice accidente cauzate de Produse, Cumpărătorul nu se va putea îndrepta împotriva Vânzătorului. Cumpărătorul garantează faptul că va respecta dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi cele aplicabile produselor chimice. Pentru orice pretenţii ridicate de către terţi faţă de Vânzător în legătură cu nerespectarea acestor obligaţii, Cumpărătorul îl va apăra pe Vânzător şi îl va despăgubi.

5. În cazul livrărilor FCA, Vânzătorul are dreptul de a refuza încărcarea Produselor dacă autovehiculul nu corespunde cerinţelor de legistaţie, respectiv de Reglemantările ADR (dacă este cazul), sau ambalajul nu este compatibil. Nu este obligat să verifice ambalajele puse la dispoziţie de către Cumpărător, îndeosebi în ce priveşte curăţenia şi integritatea acestora. De asemenea, Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile sau viciile produse din cauza ambalajelor deteriorate sau necorespunzătoare. Cumpărătorul va răspunde din acest punct de vedere şi pentru orice pretenţie formulată de terţi.

6. În cazul achizitiei în condiţia FCA, Cumpărătorul are obligaţia de a asigura bunurile pe toată durata transportului împotriva oricăror riscuri ce pot apărea pe durata transportului (accidente, pierdere totală sau parţială a Produselor, contaminarea mediului, prejudicial terţului etc).

7. Cumpărătorul ridică produsele utilizând mijloace de transport corespunzătoare şi răspunde pentru lipsurile cantitative şi defecţiunile produse cu ocazia transportului.

8. Preluarea Produselor va fi atestată prin semnarea avizului de expediţie. Preluarea Produselor de către Cumpărător sau transportator constituie dovada cantităţii, a ambalării şi încărcării corespunzătoare.

9. În cazul livrărilor CPT, Cumpărătorul este obligat să atragă atenţia Vânzătorului, în timp util asupra dificultăţilor legate de livrare, de exemplu căi de acces deficitare, drum de access sinuos sau dacă intrarea necesită autorizaţie emisă de Autorităţile locale. Cumpărătorul este obligat să descarce Produsele imediat şi cu diligenţa cuvenită. Descărcarea se întâmplă pe riscul Cumpărătorului, fără obligarea Vânzătorului din punct de vedere juridic.

10. Doar termenele de livrare confirmate în scris de către Vânzător sunt obligatorii pentru acesta.

11. În cazul în care preluarea mărfii de către Cumpărător depăşeşte termenul normal acceptabil (5 ore), adică Cumpărătorul întârzie în mod nejustificat preluarea, suportarea cheltuielilor legate de plata taxei de staţionare suplimentare cade în sarcina Cumpărătorului. În acest caz taxa de staţionare se va refactura către Cumpărător, pe baza facturii emise de transportator către Vânzător.

12. Transport pe cale ferată: OQEMA RO SRL pune la dispoziţie marfa la linia de marfă (linia de uz industrial) stabilită. În cazul în care preluarea mărfii de către Cumpărător depăşeşte termenul stabilit de proprietarul liniei, adică Cumpărătorul întârzie în mod nejustificat preluarea pentru o perioadă mai lungă, suportarea cheltuielilor legate de plata taxei de staţionare suplimentare cade în sarcina Cumpărătorului. În acest caz taxa de staţionare se va refactura către Cumpărător, pe baza facturii emise de proprietarul liniei către Vânzător.

13. Dacă produsele se livrează (se predau) împachetate în ambalaje returnabile, atunci OQEMA RO SRL va factura Cumpărătorului şi valoarea ambalajelor.

14. Aceste ambalaje au caracter de utilizare multiplă, sunt refolosibile. În cazul returnării, OQEMA RO SRL va emite o factura storno la valoarea ambalajelor, dacă Cumpărătorul va restitui ambalajele cu acelaşi număr de serie, şi în aceleaşi condiţii tehnice. Vânzătorul îşirezervă dreptul să refuze preluarea şi stornarea valorii ambalajelor care nu sunt proprietatea sa sau nu se află în condiţiile în care au fost predate Cumpărătorului.

15. Cumpărătorul este răspunzător pentru nealterarea şi starea materială al ambalajelor returnate. În cazul deteriorării, Vănzătorul poate impune plata contravalorii ambalajelor, conform legii.

16. Dacă marfa valorificată prin cantităţi determinate pe containere, butoaie, saci, paleţi se livrează în ambalaje de unică folosinţă, atunci OQEMA RO SRL nu va primi înapoi ambalajele.

17. Ambalajele de carton, paletii, bidoanele şi butoaiele nu sunt restituibile.

18. Cumpărătorul are dreptul de a returna ambalajele, fără penalităţi, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii pentru preţul ambalajelor. Facturile pentru ambalajele returnate în această perioada de 30 de zile se vor storna integral.

19. Ambalajele returnate începând cu ziua 31 de la emiterea facturii pentru preţul ambalajelor vor fi acceptate la retur cu stornarea a doar 90% din valoarea facturată.

20. Ambalajele returnate începând cu ziua 61 de la emiterea facturii pentru preţul ambalajelor vor fi acceptate la retur cu stornarea a doar 80% din valoarea facturată.

21. Ambalajele returnate începând cu ziua 91 de la emiterea facturii pentru preţul ambalajelor vor fi acceptate la retur fără însă a returna nimic din valoarea facturată.

22. Marcarea şi ambalarea produselor intră în obligaţiile furnizorului şi se efectuează conform standardelor, normelor tehnice şi documentaţiilor de execuţie în cadrul produselor la temă.

23. Nu se acceptă retur de ambalaje deteriorate sau cu piese lipsă decât dacă defecţiunea a fost sesizată de Cumpărător la recepţie în scris pe avizul de însoţire a mărfii/ CMR-ul care se întoarce la Vânzător. De asemenea, nu se acceptă la retur ambalaje neînsoţite de document fiscal de la Cumpărător (aviz de însoţire).

V. PRELUAREA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ A PRODUSELOR

1. Preluarea calitativă şi cantitativă a produselor se face – la locul de predare – cu ocazia preluării mărfii de către Cumpărător.

2. În cazul observării unei diferenţe cantitative (surplus / lipsă) la preluare, Cumpărătorul este obligat – pe lângă notificarea în acelaşi timp a Vânzătorului – să încheie un proces-verbal sau să menţioneze cantitatea recepţionată pe avizul/ CMR-ul care însoţeşte marfa conţinând semnătura reprezentantului firmei de transport şi să-l trimită de îndată la OQEMA RO SRL. După preluare OQEMA RO SRL nu acceptă reclamaţii cantitative.

3. Pentru lipsuri cantitative/ calitative ale mărfurilor livrate, Vânzătorul, la alegerea sa, vacompleta livrarea, va înlocui mărfurile defecte sau va reduce corespunzător preţul de cumpărare. Orice alte pretenţii din partea cumpărătorului pentru alte lipsuri sunt excluse. Returnările nu pot fi efectuate fără o înţelegere reciprocă prealabilă.

4. Calitatea produselor comercializate de către OQEMA RO SRL în toate cazurile este conformă specificaţiilor puse la dispoziţia Cumpărătorului de către Societate, respectiv cu valorile menţionate în certificatul de analiză anexat mărfii. În caz de reclamaţii, Cumpărătorul este obligat să trimită la OQEMA RO SRL în cel mai scurt timp posibil documentele care atestă deosebirile. După aceasta, Părţile vor face tot posibilul pentru soluţionarea reclamaţiei. Părţile vor încheia un proces-verbal cu privire la procedura soluţionării reclamaţiei de calitate, respectiv declaraţiile se vor face în scris.

5. Cumpărătorul poate refuza la livrare bunurile care sunt deteriorate, având la dispoziție 24 de ore de la data livrării pentru a determina viciile ascunse ale produselor. În următoarele doua zile de la descoperirea viciilor, cumpărătorul le va reclama, această denunțare făcându-se în scris. În situația în care în termen de 2 zile de la livrare Vânzătorul nu va fi înștiințat în scris asupra eventualelor vicii, după acest termen nu se vor mai accepta nici un fel de reclamații calitative asupra mărfii livrate. Dacă înștiințarea Vânzătorului se face în termenul prevăzut, cele două părți de comun acord vor alege expertul care să constate existența sau inexistența viciilor reclamate.

6. Refuzul unor bunuri nu îl scutește pe cumpărător de obligația de a plăti bunurile pe care nu le refuză sau de a executa alte obligații în conformitate cu acest contract. Dacă bunurile deteriorate reprezintă mai puțin decât 1% din întreaga încărcătură, cumpărătorul va accepta și va plăti pentru întreaga încărcătură.

7. Vânzătorul răspunde numai pentru daunele directe. Răspunderea Vânzătorului nu poate depăşi preţul mărfii.

8. OQEMA RO SRL anexează la produsele livrate certificat de analiză, CMR, aviz, notă de cântar, conform cu dispoziţiile legale.

9. Cumpărătorul este obligat să transmită scrisoarea de transport (aviz de însoţire a mărfii/ CMR), semnat, stampilat şi datat în termen de 24 de ore de la momentul primirii mărfii. Factura se emite pe baza scrisorii de transport confirmat.

10. În situaţia în care Cumpărătorul deleagă o altă persoană în afara reprezentantului legal al societăţii pentru recepţia și preluarea Produselor precum și/sau pentru semnarea facturii, delegatul Cumpărătorului va prezenta Vânzătorului o delegaţie semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al Cumpărătorului. Delegaţia va menţiona expres și obligatoriu puterile delegatului de a efectua recepţia și preluarea Produselor, respectiv de a accepta și semna obligaţii contractuale precum și factura Vânzătorului. Semnătura persoanei delegate se consideră egală cu cea a Cumpăratorului.

VI. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

1. Dreptul de proprietate asupra Produselor va fi transferat de Vânzător la Cumpărător în momentul achitării integrale a prețului. Dacă marfa nu a fost achitată iar între timp marfa a fost prelucrată, sau a fost utilizată, dreptul de proprietate se transferă asupra produselor rezultate prin prelucrare, utilizare.

2. Riscul pieirii Produselor va fi transferat Cumpărătorului în momentul livrării Produselor către Cumpărător.

VII. CLAUZE FINALE

1. Aceste condiţii sunt valabile de la 01. Ianuarie 2022, cu menţiunea că, în cazul modificării unor clauze, Furnizorul va lua măsuri pentru a comunica modificările. De la data confirmării modificărilor comunicate de Furnizor, dispoziţiile Condiţiilor generale de livrare prezente vor fi valabile în conformitate cu modificările făcute.

2. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, acestea se vor soluţiona prin intermediul instanţelor judecătoreşti competente material de la sediul Furnizorului, oraşul Tîrgu Mureş.

3. În cazul în care modificarea normelor juridice, dispoziţiilor legale, ar avea ca urmare nevalabilitatea, nelegitimitatea sau imposibilitatea de a executa clauzele Condiţiilor generale de livrare, acestea nu afectează celelalte clauze.